Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za pravosodje
Kontaktna oseba: Matilda Reš, višja svetovalka I, (01) 369 54 51
Kratek opis:
V skladu s prvim odstavkom 108. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) lahko funkcijo upravitelja opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra za pravosodje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja imenovana oseba: 1. ki je vpisna v seznam upraviteljev in 2. je sodišče, ki vodi postopek, v seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.
Pravna podlaga:
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (108. člen) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10).
Pogoji za opravljanje v RS:
Za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja  lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 eurov v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.
Zahtevana dokumentacija:

Dokazila:

- o strokovni izobrazbi,

- o delovnih izkušnjah

- o zavarovanju odškodninske odgovornosti

- o splošni zdravstveni zmožnosti

- o tem, da zoper mene ni bila izdana nepravnomočna obsodilna sodba in da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica

- o plačilu upravne takse po tarifni številki 1 in 3, v višini 17,73 EUR

Izjave:

- o izbiri sodišč

- v kateri pravnoorganizacijski obliki bom opravljal(a) funkcijo upravitelja s podatki s katerimi sem vpisan(a) v registru

- o elektronskem naslovu

- o elektronskem naslovu varnega poštnega predala

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Po prejemu popolne vloge le to obravnava Komisija za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju na svoji seji. O zahtevi vlagatelja Komisija za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju sprejme mnenje.

Osnutek odločbe (dovoljenja) se skupaj z zapisnikom seje Komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju posreduje ministru za pravosodje v odločitev in podpis.

Po izdani odločbi (dovoljenju) se oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje vpiše v Splošni seznam upraviteljev (AJPES in spletna stran Ministrstva za pravosodje) in v sezname upraviteljev po izbranih sodiščih.

Okrožna sodišča v RS s sklepom o začetku insolventnega postopka imenuje za upravitelja osebo po vrstnem redu iz seznama upraviteljev, ki so za svoje poslovanje izbrali konkretno sodišče.

 

Povezava do vloge:

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/101115__VLOGA_ZA_IZDAJO_DOVOLJENJA_15.11.2010.pdf

 

 

Plačilo upravne takse:
Po tarifni številki 1 in 3 ZUT, v višini 17,73 EUR.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:
/