Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Sodni tolmač

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za pravosodje
Kontaktna oseba: Tina Kodrič, svetovalka, (01) 369 54 59 Barbara Antič, višja referentka, (01) 369 54 57
Kratek opis:
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.
Pravna podlaga:
- Zakon o sodiščih (84.-96. člen) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09 in 86/10-ZJNepS) - Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10)
Pogoji za opravljanje v RS:
Za sodnega tolmača lahko imenovan, kdor:

1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. je uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

Zahtevana dokumentacija:

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: kandidat), pri ministrstvu vloži vlogo za imenovanje za tolmača na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

 

Kandidat lahko poleg jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, navede tudi posebno pisavo tega jezika. Za tako imenovanje se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja pravilnika.

 

Kandidat mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti dokazila o ustreznem strokovnem znanju ter praktičnih sposobnostih in izkušnjah za določen jezik, za katerega želi biti imenovan za tolmača.

 

				Kandidat mora v vlogi navesti tudi naziv pristojne institucije,
				 pri kateri je pridobil ustrezno izobrazbo po študijskih programih druge stopnje oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.
		

 

Ministrstvo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence ministrstvo pridobi iz lastnih evidenc. Podatke o ustrezni strokovni izobrazbi ministrstvo pridobi od pristojne institucije.

 

				Če je kandidat državljan države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in hkrati ni državljan Republike Slovenije, mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti še dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in potrdilo o poslovni sposobnosti,
				 hkrati pa mora navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika (potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce).
		

 

Kandidat, ki je tuj državljan, mora k vlogi priložiti dokazila, overjena v skladu s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: kandidat), pri ministrstvu vloži vlogo za imenovanje za tolmača na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

 

Preizkus se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister za posamezen jezik, za katerega se opravlja preizkus. Komisija ima sedež na ministrstvu.

				
						
								 
						
				
				Komisija ima predsednika, najmanj dva člana in zapisnikarja. En član komisije, ki je
				 v Republiki Sloveniji pridobili najmanj izobrazbo študijskega programa druge stopnje pravne smeri oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne smeri
				, in zapisnikar sta imenovana izmed uslužbencev ministrstva, ostali pa so strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika ter sodnih tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb, ki imajo ustrezno raven znanja tujega jezika, za katerega se opravlja preizkus.
				
						
						
				
		

 

Predsednik komisije je pravni strokovnjak.

 

Preizkus zajema preverjanje znanja iz jezika, za katerega želi biti kandidat imenovan za tolmača, ter pravnega znanja, in sicer predvsem poznavanja:

      - temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije;

      - organizacije in delovanja pravosodja in sodstva;

      - osnov sodnih postopkov, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu tolmačev;

      - zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev;

      - osnove prava in institucij Evropske Unije;

      - oblikovanja in overjanja prevodov ter vodenja evidence.

 

Če je kandidat v vlogi za imenovanje poleg jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, navedel tudi posebno pisavo tega jezika, preizkus obsega tudi poznavanje navedene pisave.

      

Preizkus za tolmače, ki tolmačijo govorico in znake gluhonemih oziroma samo gluhih ali nemih, obsega:

      - govorico slušno prizadetih: gestikulacijo, znakovni govor, prstno abecedo;

      - preizkus s področij iz prve do šeste alinee prvega odstavka tega člena.

 

Čas in kraj preizkusa znanja določi CIP in o tem obvesti kandidata.

     

Rok za opravo preizkusa znanja mora biti določen tako, da kandidatu za pripravo na preizkus od prejema obvestila o času in kraju preizkusa do dneva opravljanja preizkusa ostane najmanj 30 dni.

 

Predsednik komisije skrbi za pravilen potek preizkusa znanja in pred pričetkom preizkusa preveri istovetnost osebe, ki pristopa k preizkusu.

 

Predstojnik CIP-a lahko rok, določen za opravljanje preizkusa, na pisno prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov najmanj osem dni pred potekom roka, podaljša.

 

Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.

 

Preizkus se opravlja pisno in ustno.

     

Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo, ki je lahko prevod tožbe, obtožnice, sodne ali upravne odločbe, pogodbe, spričevala ali druge listine iz slovenskega v tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan, in iz tega tujega jezika v slovenski jezik.

      

Tuj jezik iz prejšnjega odstavka je v primeru iz drugega odstavka 22. člena pravilnika tudi v posebni pisavi tega jezika.

  

Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise, slovarje in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati.

     

Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.

      

Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnem delu preizkusa.

      

Ustni del preizkusa zajema preverjanje znanja iz prvega, drugega oziroma iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika v slovenskem in tujem jeziku, za katerega želi biti kandidat imenovan.

      

Izjemoma, če v državi ni strokovnjakov, ki bi lahko sodelovali pri preizkusu znanja za tuj jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan za tolmača, in jih tudi ni mogoče pridobiti v tujini, kandidat na podlagi priloženih dokazil iz 5. točke prvega odstavka 87. člena zakona opravlja izpit iz tega člena le ustno in samo v slovenskem jeziku.

      

Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ eno uro.

 

Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.

      

Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.

      

				Kandidata, ki je v Republiki Sloveniji pridobil enega izmed predpisanih naslovov s pravnega področja v skladu s predpisi, ki določajo strokovne in znanstvene naslove, oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in tolmača, ki je že imenovan za drug tuj jezik, pri čemer od imenovanja ni minilo več kot dve leti, se oprosti opravljanja dela preizkusa, ki zajema preverjanje pravnega znanja.
		

 

Izid preizkusa razglasi predsednik komisije v navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem preizkusu. Izid se zapiše v zapisnik.

     

Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil preizkus znanja za tolmača za določeni jezik v skladu z zakonom in tem pravilnikom.

 

Potrdilo podpiše predsednik komisije.

     

Potrdilo o opravljenem preizkusu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu ministrstva.

     

Če kandidat določenega dne brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa in če o tem CIP-a pisno ne obvesti najmanj osem dni pred rokom za preizkus, ali če odstopi, ko je že začel opravljati preizkus, se šteje, da preizkusa ni opravil.

     

O upravičenosti razlogov za odstop od preizkusa odloči predstojnik CIP-a na podlagi pisne obrazložitve kandidata.

     

Kandidat mora posredovati pisno obrazložitev najkasneje v osmih dneh od dneva, določenega za opravljanje preizkusa, sicer se šteje, da odstop ni upravičen.

     

Za upravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v ožji družini ter neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.

     

Če predstojnik CIP-a odloči, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k preizkusu.

     

Kandidat na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkusa skladno s cenikom, ki ga določi minister, in v roku, določenem v izstavljenem računu. Če račun ni plačan v tako določenem roku, kandidatu ni dovoljen pristop na preizkus, na kar se kandidata posebej pisno opozori.

 

Če se kandidat brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo.

 

Če kandidat med opravljanjem preizkusa odstopi, se mu že plačani stroški ne vrnejo.

 

O preizkusu se za vsakega kandidata piše zapisnik, ki vsebuje: osebno ime kandidata, stalno oziroma začasno prebivališče, sestavo komisije, jezik, za katerega se opravlja preizkus, ter posebna pisava tega jezika, datum ter uspeh preizkusa.

 

Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik komisije, člani komisije in zapisnikar.

     

Komisija oceni uspeh preizkusa s skupno oceno "JE OPRAVIL-A" ali "NI OPRAVIL-A".

Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela preizkusa, sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v šestih mesecih in ne kasneje od dveh let po dnevu pisnega dela preizkusa.

 

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus.

     

Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat.

 

Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.

				
						
								 
						
				
		
				Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko kandidat, ki preizkusa trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za tolmača za isti tuj jezik. 
		
				
						
								 
						
				
		
				Predstojnik CIP-a lahko rok iz prvega odstavka tega člena na prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov ter najmanj en mesec pred potekom roka, podaljša. 
		
				
						
								 
						
				
		
				Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.
		
Povezava do vloge:

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju/seminarji_jezikovne_delavnice_in_preizkusi_za_sodne_tolmace/vloga/

Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: