Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Sodni izvedenec

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za pravosodje
Kontaktna oseba: Tina Kodrič, svetovalka, (01) 369 54 59 Barbara Antič, višja referentka, (01) 369 54 57
Kratek opis:
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Pravna podlaga:
- Zakon o sodiščih (84.-96. člen) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09 in 86/10-ZJNepS) - Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10)
Pogoji za opravljanje v RS:
				Ministrstvo za pravosodje (vodi postopek za imenovanje izvedenca oziroma cenilca v skladu z zakonom, ki ureja o sodišča, in tem pravilnikom ter po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
		

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja in praktičnih sposobnosti za opravljanje izvedenskega dela minister, pristojen za pravosodje, zahteva od kandidata predložitev mnenja ustreznega državnega organa, zavoda oziroma strokovnega združenja ali druge institucije, lahko pa odredi tudi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca.

Zahtevana dokumentacija:

Oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca oziroma cenilca (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži pri ministrstvu vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

Kandidat mora k vlogi priložiti: - dokazila o ustreznem strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah za posamezna strokovna področja in podpodročja, za katera želi biti imenovan;

- dokazila, da ima šest let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja in podpodročja, na katerem želi biti imenovan, oziroma, da je strokovnjak z ustreznimi dokazili po četrtem odstavku 87. člena zakona;

- izjavo, da ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom oziroma cenilstvom;

- mnenje iz petega odstavka 87. člena zakona z obrazloženo oceno o njegovi strokovnosti in sposobnosti za posamezna strokovna področja in podpodročja, za katera želi biti imenovan.

Kandidat mora v vlogi navesti tudi naziv pristojne institucije, pri kateri je pridobil ustrezno izobrazbo po študijskih programih druge stopnje oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje.

Ministrstvo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence ministrstvo pridobi iz lastnih evidenc. Podatke o ustrezni izobrazbi ministrstvo pridobi od pristojne institucije.

Če je kandidat državljan države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in hkrati ni državljan Republike Slovenije, mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti še dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in potrdilo o poslovni sposobnosti, hkrati pa mora navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika (potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce).

Kandidat, ki je tuj državljan, mora k vlogi priložiti dokazila, overjena v skladu s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01). .

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca oziroma cenilca (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži pri ministrstvu vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

 

Kandidat v izpitnem roku opravlja preizkus za eno podpodročje posameznega strokovnega področja.

Preizkus zajema preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katerega želi biti kandidat imenovan, in vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja, ter preverjanje pravnega znanja.

Čas in kraj opravljanja preizkusa določi CIP ter o tem obvesti kandidata.

Rok za opravo preizkusa mora biti določen tako, da kandidatu za pripravo na preizkus od prejema obvestila o času in kraju preizkusa do dneva preizkusa ostane najmanj 30 dni.

Predsednik komisije skrbi za pravilen potek preizkusa in pred pričetkom preizkusa preveri istovetnost osebe, ki pristopa k preizkusu.

								
										
												 
										
								
								Predstojnik CIP-a lahko rok, določen za opravljanje preizkusa, na pisno prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov najmanj osem dni pred potekom roka, podaljša. 
						
								
										
												 
										
								
								Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 32. člena tega pravilnika.
						
								
										
												 
										
								
								Preizkus se opravlja pisno in ustno.
						
								
										
												 
										
								
								Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida, mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.
						
								
										
												 
										
								
								Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati.
						
								
										
												 
										
								
								Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.
						
								
										
												 
										
								
								Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa. 
						
								
										
												 
										
								
								Ustni del preizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje:
						
								
										
												-
												          
										
								
								temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije,
						
								
										
												-
												          
										
								
								organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnov sodnih postopkov, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnove pravil o dokazovanju, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnov prava in institucij Evropske Unije.
						
								
										
												 
										
								
								Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ eno uro.
						
								
										
												 U
										
								
								stni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
								Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.
						
								
										
												 
										
								
								Kandidata, ki je v Republiki Sloveniji pridobil enega izmed predpisanih naslovov s pravnega področja v skladu s predpisi, ki določajo strokovne in znanstvene naslove, oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in izvedenca oziroma cenilca, ki predlaga razširitev za eno ali več strokovnih področij in podpodročij, pri čemer od imenovanja ni minilo več kot dve leti, se oprosti opravljanja dela preizkusa, ki zajema preverjanje pravnega znanja.
						
								
										
												 
										
								
								Izid preizkusa razglasi predsednik komisije v navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem preizkusu. Izid se zapiše v zapisnik.
						
								
										
												 
										
								
								Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil preizkus za posamezno strokovno področje in podpodročje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
						
								
										
												 
										
								
								Potrdilo podpiše predsednik komisije.
						
								
										
												 
										
								
								Potrdilo  opravljenem preizkusu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
						
								
										
												 
										
								
								Kandidat na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkusa skladno s cenikom, ki ga določi minister, in v roku, določenem v izstavljenem računu. Če račun ni plačan v tako določenem roku, kandidatu ni dovoljen pristop na preizkus, na kar se kandidata posebej pisno opozori. 
						
								
										
												 
										
								
								Če se kandidat brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo.
						
								
										
												 
										
								
								Če kandidat med opravljanjem preizkusa odstopi, se mu že plačani stroški ne vrnejo. 
						
								
										
												
												
										
								
						
								Za vsakega kandidata se o preizkusu piše zapisnik, ki vsebuje: osebno ime kandidata, stalno oziroma začasno prebivališče, sestavo komisije, strokovno področje in podpodročje, za katero se opravlja preizkus, datum, opis poteka ter uspeh preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
								Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik komisije, člani komisije in zapisnikar.
						
								
										
												 
										
								
								Komisija oceni uspeh preizkusa s skupno oceno "JE OPRAVIL-A" ali "NI OPRAVIL-A".
						
								
										
												 
										
								
								Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela preizkusa sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
								Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus.
						
								
										
												 
										
								
								Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat.
						
								
										
												 
										
								
								Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
								Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko kandidat, ki preizkusa za posamezno strokovno področje in podpodročje trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca za isto strokovno področje in podpodročje. 
						
								
										
												 
										
								
								Predstojnik CIP-a lahko rok iz prvega odstavka tega člena na prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov ter najmanj en mesec pred potekom roka, podaljša. 
						
								
										
												 
										
								
								Utemeljeni razlogi so zlasti: bolezen, smrt v ožji družini ter neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.
						
						
								Odločbo o imenovanju za izvedenca oziroma cenilca ali o zavrnitvi vloge za imenovanje izda minister.
						
								
										
												 
										
								
						
								V izreku odločbe se navede strokovno področje in podpodročje, za katero je izvedenec oziroma cenilec imenovan ali za katerega je bilo imenovanje zavrnjeno.
						
								
										
												 
										
								
						
								Če se spremeni poimenovanje strokovnega področja, za katerega je bil izvedenec oziroma cenilec imenovan, minister po uradni dolžnosti o tem izda ugotovitveno odločbo. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izrečejo naslednjo prisego: "Prisegam pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji
						
								vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja in da bom podajal-a svoje izvide in mnenja natančno in popolno."
						
								Kandidat v izpitnem roku opravlja preizkus za eno podpodročje posameznega strokovnega področja. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Preizkus zajema preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katerega želi biti kandidat imenovan, in vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja, ter preverjanje pravnega znanja.
						
								
										
												 
										
								
						
								Čas in kraj opravljanja preizkusa določi CIP ter o tem obvesti kandidata.
						
								
										
												 
										
								
						
								Rok za opravo preizkusa mora biti določen tako, da kandidatu za pripravo na preizkus od prejema obvestila o času in kraju preizkusa do dneva preizkusa ostane najmanj 30 dni. 
						
								
										
												 
										
								
						

Predsednik komisije skrbi za pravilen potek preizkusa in pred pričetkom preizkusa preveri istovetnost osebe, ki pristopa k preizkusu.

								
										
												 
										
								
						
								
										
												 
										
								
						
								Predstojnik CIP-a lahko rok, določen za opravljanje preizkusa, na pisno prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov najmanj osem dni pred potekom roka, podaljša. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 32. člena tega pravilnika.
						
								
										
												 
										
								
						
								Preizkus se opravlja pisno in ustno.
						
								
										
												 
										
								
						
								Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus. Naloga je zasnovana zlasti v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva ter z izdelavo osnutka izvida, mnenja oziroma cenitve s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.
						
								
										
												 
										
								
						
								Pisni del preizkusa traja največ štiri ure. Kandidat ima lahko pri sebi pravne predpise in strokovno literaturo. V času opravljanja pisnega dela se kandidat ne sme z nikomer posvetovati.
						
								
										
												 
										
								
						
								Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.
						
								
										
												 
										
								
						
								Z rezultatom pisnega dela preizkusa predsednik komisije kandidata seznani na dan ustnega dela preizkusa. Če kandidat uspešno opravi pisni del, lahko pristopi k ustnemu delu preizkusa. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Ustni del preizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katero kandidat opravlja preizkus, ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema predvsem poznavanje:
						
								
										
												-
												          
										
								
								temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije,
						
								
										
												-
												          
										
								
								organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnov sodnih postopkov, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnove pravil o dokazovanju, 
						
								
										
												-
												          
										
								
								zakonskih določb o pravicah in dolžnostih izvedencev oziroma cenilcev ter
						
								
										
												-
												          
										
								
								osnov prava in institucij Evropske Unije.
						
								
										
												 
										
								
						
								Ustni del traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove strokovnosti, vendar največ eno uro.
						
								
										
												 
										
								
						
								Ustni del preizkusa se opravlja najkasneje v sedmih dneh po opravljenem pisnem delu preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
						
								Preizkus je opravljen uspešno, če kandidat uspešno opravi tudi ustni del.
						
								
										
												 
										
								
						
								Kandidata, ki je v Republiki Sloveniji pridobil enega izmed predpisanih naslovov s pravnega področja v skladu s predpisi, ki določajo strokovne in znanstvene naslove, oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in izvedenca oziroma cenilca, ki predlaga razširitev za eno ali več strokovnih področij in podpodročij, pri čemer od imenovanja ni minilo več kot dve leti, se oprosti opravljanja dela preizkusa, ki zajema preverjanje pravnega znanja.
						
								
										
												 
										
								
						
								
										
												 
										
								
						
								Izid preizkusa razglasi predsednik komisije v navzočnosti članov komisije, kandidata in zapisnikarja takoj po končanem celotnem preizkusu. Izid se zapiše v zapisnik.
						
								
										
												 
										
								
						
								Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil preizkus za posamezno strokovno področje in podpodročje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
						
								
										
												 
										
								
						
								Potrdilo podpiše predsednik komisije.
						
								
										
												 
										
								
						

Potrdilo o opravljenem preizkusu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu ministrstva.

								
										
												 
										
								
						
								
										
												 
										
								
						
								Kandidat na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkusa skladno s cenikom, ki ga določi minister, in v roku, določenem v izstavljenem računu. Če račun ni plačan v tako določenem roku, kandidatu ni dovoljen pristop na preizkus, na kar se kandidata posebej pisno opozori. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Če se kandidat brez upravičenega razloga preizkusa ne udeleži, je stroške preizkusa dolžan plačati oziroma se mu že plačani stroški ne vrnejo.
						
								
										
												 
										
								
						
								Če kandidat med opravljanjem preizkusa odstopi, se mu že plačani stroški ne vrnejo. 
						
								
										
												 
										
								
						
								
										
												 
										
								
						
								Za vsakega kandidata se o preizkusu piše zapisnik, ki vsebuje: osebno ime kandidata, stalno oziroma začasno prebivališče, sestavo komisije, strokovno področje in podpodročje, za katero se opravlja preizkus, datum, opis poteka ter uspeh preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
						
								Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik komisije, člani komisije in zapisnikar.
						
								
										
												 
										
								
						
								Komisija oceni uspeh preizkusa s skupno oceno "JE OPRAVIL-A" ali "NI OPRAVIL-A".
						
								
										
												 
										
								
						
								
										
												 
										
								
						
								Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela preizkusa sme k opravljanju tega ponovno pristopiti v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
						

Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa, ponavlja celotni preizkus.

								
										
												 
										
								
						
								Celotni preizkus se lahko opravlja največ trikrat.
						
								
										
												 
										
								
						
								Za ponovitev preizkusa se ponovno plačajo stroški preizkusa.
						
								
										
												 
										
								
						
								Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko kandidat, ki preizkusa za posamezno strokovno področje in podpodročje trikrat ni uspešno opravil ali k opravljanju preizkusa ni pristopil v skladu s prvim odstavkom tega člena, po preteku petih let od zadnjega opravljanja preizkusa ponovno vloži vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca za isto strokovno področje in podpodročje. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Predstojnik CIP-a lahko rok iz prvega odstavka tega člena na prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov ter najmanj en mesec pred potekom roka, podaljša. 
						
								
										
												 
										
								
						
								Utemeljeni razlogi so zlasti: bolezen, smrt v ožji družini ter neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.
						
Povezava do vloge:

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/101122_Obrazec-SISC.pdf

Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: