Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Preizkušeni državni notranji revizor

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za finance
Kontaktna oseba: Miran Gostiša tel.: (01) 369 69 04 e-pošta: miran.gostisa(at)mf-rs.si
Kratek opis:
Naziv državni notranji revizor morajo imeti zaposleni v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna v skladu z veljavnim internim aktom, zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev uporabnikov proračuna ter zunanji izvajalci notranjega revidiranja uporabnikov proračuna.
Pravna podlaga:
- Zakon o javnih financah (100, 100a člen) - Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (2, 3, 4. člen)
Pogoji za opravljanje v RS:

Naziv preizkušeni državni notranji revizor lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednja pogoja:

1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju revizij po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in

2. je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR.

Zahtevana dokumentacija:

Naziv preizkušeni državni notranji revizor

Naziv preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljevanju: naziv PDNR ), v skladu s 4. členom pravilnika pridobi kandidat, ki vlogi za pridobitev naziva PDNR predloži dokazila o najmanj treh letih delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva PDNR po pravilniku.

Priznanje naziva DNR in PDNR

Naziv DNR oziroma PDNR v skladu

z 19. členom pravilnika se prizna osebi, ki ima naziv državni revizor oziroma preizkušeni državni revizo r po Zakonu o računskem sodišču.
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Informacija o postopku izdajanja potrdil za naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

http://www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/notranji_nadzor/Informacija_o_izdajanju_potrdil.pdf

Povezava do vloge:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/

Plačilo upravne takse:
Plačilo upravne takse za vodenje postopkov Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 17,73 EUR (za vlogo 3,55 EUR po tarifni številki 1 in za odločbo 14,18 EUR po tarifni številki 3). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G, Uradni list RS, številka 126/07) je ukinil plačevanje upravnih taks z upravnimi kolki. Od 1. septembra 2008 se upravna taksa plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je potrebno navesti: • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK • prejemnik: naziv: UPRAVNE TAKSE ulica: Župančičeva 3 kraj: LJUBLJANA • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637 • referenca: 11 16195-7111002
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Postopek za izdajo potrdila za revizorski naziv

Način izdajanja potrdil za naziva

DNR in PDNR (v nadaljevanju: potrdilo) je določen v 18. in 19. členu p ravilnika. Potrdilo se izda osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev revizorskega naziva na podlagi 3., 4. oz. 19. člena p ravilnika na podlagi vloge, ki jo vloži (v nadaljevanju: vlagatelj) na Urad RS za nadzor pror ačuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana . Potrdilo izdaminister, pristojen za finance, v skladu z upravnim postopkom, ki se vodi na uradu. Vloga za pridobitev naziva DNR ali PDNR mora vsebovati osebne podatke vlagatelja (imein priimek, rojstni datum in stalno oziroma začasno prebivališče) in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ( npr: iz dokazil o zahtevanih delovnih izkušnjah mora biti razvidno, daima vlagatelj za pridobitev naziva DNR po 3. členu pravilnika najmanj tri leta delovnihizkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja. To dokazuje z ustreznimi listinami kot so npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi. e delovne naloge oziroma osnovna opravila delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi niso dovolj natančno opisane oziroma opredeljene, je to potrebno dokazovati s fotokopijo internegaakta o sistemizaciji delovnega mesta. Dokazilo je tudi podpisana izjava delodajalca,da vlagatelj opravlja zahtevane delovne naloge. Fotokopija delovne knjižice je dokazilo vprimeru, da je vlagatelj zamenjal službo in tako dokazuje tri leta delovnih izkušenj terdruge ustrezne listine, ki dokazujejo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje o zahtevanih delovnihizkušnjah ). Vlogi za priznanje revizorskega naziva na podlagi 19. člena pravilnika mora biti priloženakopija potrdila o nazivu državni revizor oziroma preizkušeni državni revizor na podlagi Zakona o Računskem sodišču. P ooblaščena oseba za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku v zadevah izdajepotrdil za naziv DNR ali PDNR (v nadaljevanju: pooblaščena oseba) preveri, ali je vlogapopolna. Navodilo o postopku izdajanja potrdil za naziv državni notranji revizor inpreizkušeni državni notranji revizor ureja interni postopek izdajanja potrdil za naziv na Uradu RS za nadzor proračuna od prejema vloge za pridobitev naziva do izdaje potrdila, vodenja imenika DNR in PDNR, poročanja o delu pri odločanju o upravnih stvareh na prvi stopnji in hranjenju dokumentacije in podatkov. Če vloga ni pop olna, pooblaščena oseba z dopisom pozove vlagatelja, da jo dopolni in gaopozori, da bo vloga, če je ne bo dopolnil v postavljenem roku kot nepopolna zavržena.O vlogi za pridobitev oz. priznanje revizorskega naziva v skladu z upravnim postopkom, kise vodi na Uradu RS za nadzor proračuna , odloča minister, pristojen za finance, tako da:– izda potrdilo o revizorskem nazivu, če je vloga utemeljena, Informacija o izdajanju potrdil.doc 3/3 izda sklep o ustavitvi postopka, če vlagatelj med postopkom umakne zahtevo zapridobitev naziva, po dol očbah Zakona o splošnem upravnem postopku,– izda sklep o zavrženju vloge , če predlagatelj vloge ni dopolnil skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku ali– izda dločbo 5 , da se vloga zavrne, če ni utemeljena oziroma niso izpoljnjeni zahtevanipogoji.