Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport
Kontaktna oseba: Andreja Schmuck tel.: (01) 400 52 24 e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si
Kratek opis:
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
Pravna podlaga:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D) - 92., 94., 96., 97., 98. in 99. člen

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF) – 40. člen

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.) – 5. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012) – 5. člen

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 33/06) – 5. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12) – 8. člen

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08) – 4. člen

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih (Uradni list RS, št. 10/04) – 4. člen
Pogoji za opravljanje v RS:

strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom

 

Zahtevana dokumentacija:

  - potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi,

- diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,

- dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,

- dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),

- dokazilo o državljanstvu

 

 

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
splošni sistem priznavanja
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
- potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi, - diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi, - dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil, - dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran), - dokazilo o državljanstvu splošni sistem priznavanja http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vpk_vloga_spl_pril1.pdf Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 50 EUR (za vlogo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka) in se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 88/10) plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: