Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - Andreja Divjak Inženirska zbornica Slovenije - Renata Gomboc, Neža Časl, mag. Barbara Škraba Flis, Martina Babnik
Kratek opis:
Odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzira gradnjo in odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi.
Pravna podlaga:
86. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 46/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11 – ZGO-1)
Pogoji za opravljanje v RS:

Odgovorni nadzornik za zahtevne objekte je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgoovrnega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov v skladu z določili Zakona o graditvi objektov.

 

Odgovorni nadzornik za manj zahtevne objekte je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgoovrnega vodjo del pri gradnji manj zahtevnih objektov v skladu z določili Zakona o graditvi objektov.

 

Odgovorni nadzornik za izvajanje posameznih del je lahko posameznik, ki po Zakonu o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.

Zahtevana dokumentacija:

Zahtevana dokumentacija:

 

- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,

 

- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi)

 

- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk pri posameznem predmetu,

 

- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,

 

- dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje tega poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),

 

- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov  sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo povzročeno v Republiki Sloveniji (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost predlagatelja vloge, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost predlagatelja vloge),

 

- dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju odgovornega nadziranja oz. odgovornega nadziranja posameznih del (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev) in

 

- dokazilo o plačanih stroških

 

Vsa dokazila, razen dokazila o državljanstvu, morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa, predložen pa jim mora biti tudi prevod.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

 

Predlagatelj vloži vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Vloga je objavljena na spletni strani

http://www.zaps.si/index.php?m_id=Priznavanje poklicnih kvalifikacij

 

Predlagatelj vloži vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije na Inženirsko zbornico Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana. Vloga je objavljena na spletni strani http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/imenik/vpk_vloga_spl_pril1.pdf
Povezava do vloge:

ZAPS:

http://www.zaps.si/img/admin/file/IMENIK/vloga%20za%20priznavanje%20poklicnih%20kvalifikacij%20splo%C5%A1nega%20sistema.pdf

IZS:

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/imenik/vpk_vloga_spl_pril1.pdf

Plačilo upravne takse:
Za pridobitev kvalifikacije pri ZAPS: Stroški znašajo 50 EUR in se jih nakaže na transakcijski račun 03100-1001291427, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: Za pridobitev kvalifikacije pri IZS: Stroški znašajo 50 EUR in se jih nakaže na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: BIC SKBASI2X, IBAN SI56031001000014228.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Prijavo za občasno opravljanje storitev se vloži na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana. Prijava je objavljena na spletni strani:

http://www.zaps.si/index.php?m_id=Priznavanje poklicnih kvalifikacij

 

Prijavo za občasno opravljanje storitev se vloži na Inženirski zbornici Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana. Prijava je objavljena na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/Prijava_ponudnika.doc