Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Renata Gomboc Neža Časl mag. Barbara Škraba Flis Martina Babnik
Kratek opis:
Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
Pravna podlaga:

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 46/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11 – ZGO-1)

Pogoji za opravljanje v RS:

Odgovorni vodja del za manj zahtevne in enostavne objekte je lahko posameznik:

- s pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušnjah pri gradnjah, 

- s pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah,

- s pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušnjah pri gradnjah,

- s pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

 

Odgovorni vodja del za zahtevne objekte je lahko posameznik:

- s pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušnjah pri gradnjah, 

- s pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah,

- s pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušnjah pri gradnjah.

 

Odgovorni vodja posameznih del je lahko posameznik:

- z višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj dvemi leti delovnih izkušenj ali

- s pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, lahko pa tudi oseba z opravljenim delovodskim ali mojstrskim izpitom s področja izvajanja del pri gradnjah in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

 

 

Zahtevana dokumentacija:

Zahtevana dokumentacija:

 

- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,

 

- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi)

 

- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk pri posameznem predmetu,

 

- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,

 

- dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje tega poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),

 

- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov  sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo povzročeno v Republiki Sloveniji (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost predlagatelja vloge, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost predlagatelja vloge),

 

- dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju odgovornega vodenja del oz. odgovornega vodenja posameznih del (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev) in

 

- dokazilo o plačanih stroških

 

Vsa dokazila, razen dokazila o državljanstvu, morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa, predložen pa jim mora biti tudi prevod.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Predlagatelj vloži vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije na Inženirsko zbornico Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana. Vloga je objavljena na spletni strani http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/imenik/vpk_vloga_spl_pril1.pdf 

Povezava do vloge:
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/imenik/vpk_vloga_spl_pril1.pdf
Plačilo upravne takse:
Stroški znašajo 50 EUR in se jih nakaže na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: BIC SKBASI2X, IBAN SI56031001000014228.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Prijavo za občasno opravljanje storitev se vloži na Inženirski zbornici Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana. Prijava je objavljena na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/Prijava_ponudnika.doc