Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Odgovorni geodet

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Inženirska zbornica Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Pavli Koc, Ministrstvo za okolje in prostor Andreja Osolnik, Geodetska uprava Republike Slovenije Renata Gomboc Inženirska zbornica Slovenije (IZS)
Kratek opis:
Odgovorni geodet je posameznik, ki je kot odgovorni geodet vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v nadaljnjem besedilu: imenik IZS). Geodetsko podjetje mora pred začetkom opravljanja geodetske dejavnosti imenovati odgovornega geodeta, ki je vpisan v imenik IZS. Odgovorni geodet odgovarja geodetskemu podjetju za vsak izdelek oziroma delo, ki ga je izdelal oziroma opravil sam ali druge osebe in ga je potrdil s svojim podpisom in žigom, ter jamči, da je izdelek izdelan oziroma delo opravljeno v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke. Kadar geodetsko podjetje izvaja geodetske storitve, za katere zakon določa, da jih lahko izvede le geodet, mora imeti imenovani odgovorni geodet tudi geodetsko izkaznico. V primeru izvajanja geodetskih storitev odgovorni geodet odgovarja geodetskemu podjetju in naročniku geodetske storitve za strokovno izvedbo geodetske storitve ter jamči, da je elaborat geodetske storitve, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom, izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.
Pravna podlaga:
Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010)
Pogoji za opravljanje v RS:

8. člen (vpis v imenik IZS)

 

(1) V imenik IZS, ki ga vodi IZS na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov, se kot odgovorni geodet vpiše posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri;

– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geodezije;

– da ima pri IZS opravljen izpit iz geodetske stroke;

– da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s tem zakonom.

 

(2) Z dnem vpisa v imenik IZS postane posameznik član IZS.

 

 

50. člen (uskladitev opravljanja storitev odgovornih geodetov)

 

(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe geodetske smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje geodetske smeri iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.

 

(2) Šteje se, da posameznik izpolnjuje pogoj iz prve in druge alinee prvega odstavka 8. člena tega zakona, če ima najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri, pridobljeno po dosedanjih študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe geodetske smeri, in najmanj pet let delovnih izkušenj po končanem visokošolskem strokovnem študiju geodezije.

 

(3) Šteje se, da posameznik izpolnjuje pogoj iz prve in druge alinee prvega odstavka 8. člena tega zakona, če izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj, določene v prvem odstavku 7. člena in 48. členu Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000, 47/06 – ZEN in 45/08).

(4) Šteje se, da posamezniki, ki imajo opravljen strokovni izpit iz geodetske stroke po dosedanjih predpisih in so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, izpolnjujejo pogoje za odgovornega geodeta po tem zakonu.  

Zahtevana dokumentacija:

Ker mora imeti posameznik, ki se želi vpisati kot odgovorni geodet v imenik IZS, opravljen strokovni izpit iz geodetske stroke, ki ga opravlja pri IZS, se izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZGeoD-1 izkazuje žeob prijavi na izpit iz geodetske stroke pri IZS.

 

Kandidat za izpit iz geodetske stroke mora v prijavi na izpit navesti podatke o stopnji in vrsti izobrazbe ter podatke o diplomi (številko in datum diplome; podatke o izobraževalni organizaciji, ki je diplomo izdala), prijavi pa mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj. Pred vpisom v imenik IZS mora predložiti še kopijo zavarovane pogodbe, ki izkazuje zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z ZGoeD-1.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

19. člen (pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem reguliranih poklicev)

(1) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: ZPKEU) izvaja Inženirska zbornica Slovenije. IZS izvaja tudi vse naloge v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav, določene s tem zakonom.

(2) IZS ima kot pristojni organ v zvezi z izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka vse pravice in obveznosti, ki jih določa ZPKEU za pristojni organ. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh nalog uporabljajo določbe ZPKEU.

(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena IZS izvaja kot javno pooblastilo po tem zakonu.

20. člen (stalno opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet za državljane držav pogodbenic)

(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati regulirani poklic odgovorni geodet po tem zakonu, morajo pri IZS pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z ZPKEU.

(3) Poleg pogojev iz ZPKEU je pogoj za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije sklenjeno in veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s tem zakonom.

(4) Če IZS v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu z ZPKEU posamezniku z odločbo določi ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti, v odločbi določi manjkajoče vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu. Za izvedbo strokovnega izpita se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja strokovni izpit iz geodetske stroke. Če IZS v skladu z ZPKEU z odločbo določi ukrep prilagoditvenega obdobja, mora posameznik IZS predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje za opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, za katerega se posameznik usposablja, to pa je tudi pogoj za izdajo odločbe o določitvi ukrepa prilagoditvenega obdobja po ZPKEU.

(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posameznike, ki so državljani tretjih držav in imajo status rezidenta za daljši čas ali status rezidenta v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: rezidenti držav pogodbenic), in za državljane tretjih držav, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.

22. člen (opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet za državljane tretjih držav)

(1) Državljani tretjih držav lahko opravljajo regulirani poklic odgovorni geodet po tem zakonu pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če lahko državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države opravlja regulirani poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana tretje države se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

(2) Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij iz prejšnjega odstavka za regulirani poklic odgovorni geodet, za opravljanje katerih je pogoj vpis v imenik IZS, ugotavlja IZS v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ta vpis.

Povezava do vloge:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vpk_vloga_spl_pril1.pdf
Plačilo upravne takse:
10. odstavek 20. člena ZGeoD-1 določa: Za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije lahko IZS zaračuna stroške v višini, ki je določena za upravne takse, v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, stroške vpisa in članarino pa zaračuna v višini, ki je določena za državljane Republike Slovenije. Stroški znašajo 50 EUR in se jih nakaže na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: BIC SKBASI2X, IBAN SI56031001000014228.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Naloge pristojnega organa v skladu z ZPKEU izvaja IZS, do 19.04.2011 jih opravlja ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost (Ministrstvo za okolje in prostor).

21. člen (čezmejno opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet za državljane držav pogodbenic)

(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo čezmejno opravljati regulirani poklic odgovorni geodet, morajo pri IZS vložiti pisno prijavo. Poleg sestavin, ki jih za prijavo določa ZPKEU, mora prijava za čezmejno opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet po tem zakonu vsebovati tudi podatke o storitvi, ki se bo izvajala, predvidenem trajanju opravljanja storitve, gospodarskem subjektu, v imenu katerega se bo storitev opravljala, in o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z 18. členom tega zakona.

(2) Pri reguliranem poklicu odgovorni geodet IZS pred prvim opravljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah ZPKEU in skladno z 20. členom tega zakona.

(3) Na podlagi prijave oziroma odločbe za čezmejno opravljanje reguliranega poklica iz prvega in drugega odstavka tega člena se posameznik začasno vpiše v imenik IZS in postane njen začasni član. Za začasni vpis v imenik IZS in začasno članstvo v zbornici IZS posamezniku ne sme zaračunati stroškov za vpis, vodenje imenika in članarine.

(4) Posameznik, ki regulirani poklic odgovorni geodet opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri IZS in v njej obvesti o morebitni spremembi podatkov. Če IZS ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz ZPKEU ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet naravo stalnega opravljanja reguliranega poklica odgovorni geodet, lahko zahteva preverjanje poklicne kvalifikacije, trajen vpis v imenik IZS, včlanitev kandidata v IZS in plačilo vseh obveznosti do IZS, ki se zahtevajo pri stalnem opravljanju reguliranega poklica odgovorni geodet, v skladu z 20. členom tega zakona, vključno s stroški vpisa in plačilom članarine.

(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za rezidente držav pogodbenic in za državljane tretjih držav, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.