Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Odgovorni projektant arhitekture

Številka seznama: Seznam 5
Pristojni organ: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije  /  Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Andreja Divjak
Kratek opis:
Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni objekt, po končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe pa najmanj sedem let pri zahtevnih objektih in najmanj pet let pri manj zahtevnih objektih.
Pravna podlaga:

 

45. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 46/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11 – ZGO-1)

Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (Ur. l. RS, št. 63/08)

Pogoji za opravljanje v RS:
Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni objekt, po končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe pa najmanj sedem let pri zahtevnih objektih in najmanj pet let pri manj zahtevnih objektih.
Zahtevana dokumentacija:

Zahtevana dokumentacija:

 

- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,

 

- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi)

 

- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk pri posameznem predmetu (v kolikor ne gre za avtomatično priznavanje kvalifikacije, pač pa za priznavanje kvalifikacije po splošnem sistemu)

 

- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi (ni obvezno)

 

dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov  sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo povzročeno v Republiki Sloveniji (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost predlagatelja vloge, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost predlagatelja vloge),

 

- dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju odgovornega projektiranja (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev v kolikor gre za priznavnaje po splošnem sistmu) in

 

- dokazilo o plačanih stroških

 

 

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Predlagatelj vloži vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Vloga je objavljena na spletni strani

http://www.zaps.si/index.php?m_id=Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Povezava do vloge:

ZAPS:

http://www.zaps.si/img/admin/file/IMENIK/vloga%20za%20priznavanje%20poklicnih%20kvalifikacij%20splo%C5%A1nega%20sistema.pdf

Plačilo upravne takse:
Za pridobitev kvalifikacije pri ZAPS: Stroški znašajo 30 EUR, v kolikor se vloga nanša na priznanje po avtomatičnem sistemu oz. 50 EUR v kolikor se vloga nanša na priznanje kvalifikacije po splošnem sistemu in se jih nakaže na transakcijski račun 03100-1001291427, SKB banka Ljubljana.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Prijavo za občasno opravljanje storitev se vloži na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana. Prijava je objavljena na spletni strani:

http://www.zaps.si/index.php?m_id=Priznavanje poklicnih kvalifikacij