Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Diplomirana medicinska sestra

Številka seznama: Seznam 5
Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Kontaktna oseba: TINA JAMŠEK email: tina.jamsek@gov.si
Kratek opis:
Diplomirana medicinska sestra lahko opravlja zdravstveno dejavnost na delovnem področju: - primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, - socialni in posebni socialni zavodi, - zdravilišča, - socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost. Poklicna dejavnost (kompetence): - promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja, - organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege, - vodenje negovalnega tima, - izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege, - sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov, - spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje, - interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika, - izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči, - pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra, - raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti.
Pravna podlaga:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (10, 11, 62, 64. člen) (Uradni list RS, št.: 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.: 33/04, 38/06 in 84/09)

Pogoji za opravljanje v RS:
Diplomirana medicinska sestra sme samostojno opravljati zdravstveno dejavnost, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje:

- ustrezna izobrazba in usposobljenost (kvalifikacija),

- vpis v register pri Zbornici zdravstvene in babiške nege,

- dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (licenca).

Zahtevana dokumentacija:

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij mora vsebovati:

- prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij na predpisanem obrazcu,

- dokazilo o državljanstvu,

- diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,

- potrdilo o plačilu upravne takse,

- potrdilo o skladnosti dokazil o poklicni kvalifikaciji z minimalnimi pogoji usposabljanja, ki jih določa Direktiva 2005/36 ES.

Potrdila in dokazila se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije se začne z vlogo državljana države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in državljana tretje države, ki je kvalifikacije za opravljanje poklica pridobil po programih izobraževanja, usposabljanja ter poklicne izkušnje pri opravljanju zadevnega poklica oziroma dejavnosti v EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji. Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je kvalifikacije pridobil v tretji državi, pa so bile njegove kvalifikacije že priznane s strani druge države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije pod pogojem, da predloži poleg ostalih dokazil tudi potrdilo, da je v tej državi dejansko in zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost tri leta.

Vloge za priznanje poklicnih kvalifikacij se vlagajo na ministrstvo za zdravje. Poklicne kvalifikacije se priznajo na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti-avtomatično priznavanje.

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku enega meseca od prejema popolne vloge.

Povezava do vloge:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/vpk_postopek/

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij področnega sistema (priloga III)

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 30€, v skladu z Zakonom o upravnih taksah, tarifna številka 7. Nakazilo se izvrši na TRR: SI56 01100 - 1000315637, referenca: 11 27111 - 7111002 – 2011, namen plačila: upravna taksa za PPK.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja zdravstvene storitve in svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža , lahko v Republiki Sloveniji opravlja zdravstvene storitve občasno ali priložnostno v skladu z Direktivo 2005/36 ES, če le-te niso v nasprotju s predpisi Republike Slovenije.

Pred prvim opravljanjem občasnih oziroma priložnostnih zdravstvenih storitev mora ponudnik storitev prijaviti ministrstvu za zdravje. Prijava, ki jo lahko ponudnik storitev odda na pisni ali elektronski način mora vsebovati:

- potrdilo o državljanstvu

- potrdilo, da ponudnik storitev lahko v skladu s predpisi države sedeža opravlja svoj poklic in zdravstvene storitve ter da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajajnje teh zdravstvenih storitev,

- dokazila o poklicni kvalifikaciji,

- podatki o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.

Po prejemu popolne prijave ministrstvo za zdravje ponudnika storitev začasno vpiše v register ali popolno prijavo pošlje zbornici ali združenju, ki i,a javno pooblastilo za vodenje registra, ki ponudnike storitev začasno vpiše v register.

Prijavo je potrebno podaljšati ob prvem občasnem opravljanju zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu.

Po opravljenih zdravstvenih storitvah ministrstvo za zdravje ali zbornica oziroma strokovno združenje ponudnika storitev izbriše iz registra.