Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Magister farmacije

Številka seznama: Seznam 5
Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Kontaktna oseba: TINA JAMŠEK email: tina.jamsek@gov.si
Kratek opis:
Magister farmacije lahko opravlja zdravstveno dejavnost na delovnem področju: - lekarniška dejavnost, - laboratoriji na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, - socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost, - raziskovalni inštituti, - socialni zavodi. Poklicna dejavnost (kompetence): - izdaja zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na in brez recepta, medicinske pripomočke in drugo blago, - nadzor pravilnosti predpisovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil za katere je osebno odgovoren v okviru svojih usposobljenosti, - sodelovanje v procesu zdravljenja, ki poteka pod nadzorom zdravnika (smiselno in količinsko preverja predpisana zdravila ter možnosti interakcij in stranskih učinkov), - izvajanje farmacevtske skrbi na področju zdravljenja bolezni z zdravili in medicinskimi pripomočki ter preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni, - svetovanje pri samozdravljenju in izvajanje farmacevtske skrbi(presoja o resnosti bolnikovih težav, odloča o vrsti svetovanja in ocenjuje uspešnost predlaganega samozdravljenja), - izdelovanje magistralnih pripravkov in galenskih izdelkov (tudi pod posebnimi pogoji izdelave), zagotavljanje njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter varnosti pri delu, - nabava, priprava in shranjevanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na recept in brez recepta, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, - izvajanje preventivnih programov s področja lekarniške dejavnosti in promocija zdravja, - priprava in vodenje zahtevne strokovne evidence (mamila, strupi) in druge zahtevne strokovne dokumentacije, - opravljanje strokovno raziskovalnega dela in sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu, - preverjanje kakovosti zdravil in farmacevtskih snovi, - analize in preiskave različnega biološkega materiala, - uvajanje novih aplikacij na analizatorjih, - odvzem, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje in shranjevanje biološkega materiala ter nadzor, - svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnosti predanalitskih vplivov.
Pravna podlaga:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (62, 64. člen) (Uradni list RS, št.: 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.: 33/04, 38/06 in 84/09)

Pogoji za opravljanje v RS:
Magister farmacije sme samostojno opravljati zdravstveno dejavnost, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje:

- ustrezna izobrazba in usposobljenost (kvalifikacija),

- vpis v register pri Zbornici zdravstvene in babiške nege,

- dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (licenca).

Zahtevana dokumentacija:

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij mora vsebovati:

- prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij na predpisanem obrazcu,

- dokazilo o državljanstvu,

- diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,

- potrdilo o plačilu upravne takse,

- potrdilo o skladnosti dokazil o poklicni kvalifikaciji z minimalnimi pogoji usposabljanja, ki jih določa Direktiva 2005/36 ES.

Potrdila in dokazila se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije se začne z vlogo državljana države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in državljana tretje države, ki je kvalifikacije za opravljanje poklica pridobil po programih izobraževanja, usposabljanja ter poklicne izkušnje pri opravljanju zadevnega poklica oziroma dejavnosti v EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji. Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je kvalifikacije pridobil v tretji državi, pa so bile njegove kvalifikacije že priznane s strani druge države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije pod pogojem, da predloži poleg ostalih dokazil tudi potrdilo, da je v tej državi dejansko in zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost tri leta.

Vloge za priznanje poklicnih kvalifikacij se vlagajo na ministrstvo za zdravje. Poklicne kvalifikacije se priznajo na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti-avtomatično priznavanje.

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku enega meseca od prejema popolne vloge.

Povezava do vloge:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/vpk_postopek/

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij področnega sistema (priloga III)

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 30€, v skladu z Zakonom o upravnih taksah, tarifna številka 7. Nakazilo se izvrši na TRR: SI56 01100 - 1000315637, referenca: 11 27111 - 7111002 – 2011, namen plačila: upravna taksa za PPK.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja zdravstvene storitve in svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža , lahko v Republiki Sloveniji opravlja zdravstvene storitve občasno ali priložnostno v skladu z Direktivo 2005/36 ES, če le-te niso v nasprotju s predpisi Republike Slovenije.

Pred prvim opravljanjem občasnih oziroma priložnostnih zdravstvenih storitev mora ponudnik storitev prijaviti ministrstvu za zdravje. Prijava, ki jo lahko ponudnik storitev odda na pisni ali elektronski način mora vsebovati:

- potrdilo o državljanstvu

- potrdilo, da ponudnik storitev lahko v skladu s predpisi države sedeža opravlja svoj poklic in zdravstvene storitve ter da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajajnje teh zdravstvenih storitev,

- dokazila o poklicni kvalifikaciji,

- podatki o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.

Po prejemu popolne prijave ministrstvo za zdravje ponudnika storitev začasno vpiše v register ali popolno prijavo pošlje zbornici ali združenju, ki i,a javno pooblastilo za vodenje registra, ki ponudnike storitev začasno vpiše v register.

Prijavo je potrebno podaljšati ob prvem občasnem opravljanju zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu.

Po opravljenih zdravstvenih storitvah ministrstvo za zdravje ali zbornica oziroma strokovno združenje ponudnika storitev izbriše iz registra.