Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Varnostni tehnik

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve
Kontaktna oseba: Anton Vozelj, Policija in mag. Domen Zupan, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva ter druge oblike varnostnega samoorganiziranja
Kratek opis:
Varnostni tehnik/Varnostna tehnica je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
Pravna podlaga:

Zakon o zasebnem varovanju (32., 33., 34. in 35. člen) (Ur. l. RS, št. 17/2011, v nadaljevanju: ZZasV-1)

Pogoji za opravljanje v RS:

Naloge zasebnega varovanja neposredno opravlja varnostno osebje, ki ima veljavno licenco ter izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog zasebnega varovanja.Varnostno osebje ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali z izvajalcem internega varovanja.

V skladu z 32. členom Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/2011, v nadaljevanju: ZZasV-1) mora oseba, ki želi pridobiti službeno izkaznico izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 

-           da je star najmanj 18 let;

-           da ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;

-           da je strokovno usposobljen glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;

-           da je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;

-           da mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila odvzeta službena izkaznica zaradi kršitev zakona;

-           da je zdravstveno in psihično sposoben glede na vrsto del, ki jih bo opravljal;

-           da aktivno obvlada slovenski jezik.

 

 

V skladu s 33. členom ZZasV-1 mora prosilec poleg splošnih pogojev iz 32. člena tega zakona izpolnjevati še posebne pogoje, določene v katalogih strokovnih znanj in spretnosti za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo glede na strokovno usposobljenost za opravljanje posamezne vrste dela.

Zahtevana dokumentacija:

Oseba, ki želi pridobiti službeno izkaznico zasebnega varovanja izpolni in podpiše vlogo za izdajo službene izkaznice in jo skupaj s prilogami  po pošti pošlje na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za zasebna varstva, občinska redarstva in druge oblike samovarovanja
Štefanova 2
1501 LJUBLJANA

Telefon: 01 428 54 09
Fax: 01 428 55 15
Elektronski naslov: szv.mnz(at)gov.si

 

Vlogi za izdajo službene izkaznice za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja je potrebno priložiti:

-           kopijo osebnega dokumenta s sliko (osebna izkaznica, potni list, voz. dovoljenje,...),

-           dokazila o strokovni usposobljenosti glede na vrsto del, ki jih bo opravljal prosilec (npr. dokazilo o opravljenem izobraževalnem programu  s področja zasebnega varovanja, dokazilo opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju in o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji s področja zasebnega varovanja,...);

-           dokazila o odsotnosti varnostnih zadržkov preverja ministrstvo samo na podlagi soglasja prek Ministrstva za pravosodje, policijskih postaj, državnih tožilstev in sodišč. V primeru, da ima posameznik pri sebi sklep ali odločbo o ustavitvi postopka zaradi kaznivega dejanja ali prekrška z elementi nasilja, je priporočljivo priložiti kopijo zaradi hitrejšega postopka;

-           dokazila o državljanstvu države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (za državljane Slovenije opravi vpogled ministrstvo);

-           barvno sliko prosilca (velikosti 3,5 x 4,5 cm) – naknadno, po pozivu;

-           dokazila o plačilu upravne takse po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10 – ZUT UPB5);

-           dokazilo o plačilu tiskovine za izdelavo posamezne službene izkaznice – naknadno, po pozivu;

-           kopijo zdravniškega potrdila o zdravstveni sposobnosti glede na vrsto dela, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa in ne sme biti starejše od enega leta in dokazilo da aktivno obvlada slovenski jezik;

-           pisno pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa pooblaščenec (v skladu s 55. členom zakona, ki ureja splošni upravni postopek).

 

Upravna taksa se plača z nakazilom na TRR: 01100 – 1000315637 – Državne upravne takse. Iz potrdila o vplačilu na TRR (plačilni nalog BN 02) morajo biti razvidni sledeči podatki:

-           Naziv ali osebno ime nalogodajalca,

-           namen nakazila: UPR.TAKSA - ZZASV, IME IN PRIIMEK ALI NAZIV" prosilca,

-           znesek: 22,66 EUR ,

-           naziv in naslov prejemnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,

-           sklic na štev. 11 17116-7111002

 

Po pridobitvi službene izkaznice zasebnega varovanja mora imetnik v 30 dneh od vročitve službene izkaznice skleniti delovno razmerje pri imetniku licence zasebnega varovanja, v nasprotnem primeru je dolžan službeno izkaznico v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZZasV-1 v roku osmih dni vrniti ministrstvu pristojnemu za notranje zadeve, ki jo deponira.

 

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij pridobljenih v tujini podrobneje ureja ZZasV-1 v svojem 65. členu, ki določa da se  tuji osebi na njeno zahtevo prizna poklicna kvalifikacija, pridobljena v tujini, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, se presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v tujini.

 

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pristojni organ na podlagi vloge osebe pridobljene kvalifikacije primerja s kvalifikacijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in odloči v skladu s predpisom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri Ministrstvu za notranje zadeve za reguliran poklic na področju zasebnega varovanja naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom, ki ureja upravne takse.

 

Ministrstvo za notranje zadeve po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo: 

-           kopija izvirnika in slovenski prevod dokazila o državljanstvu,   

strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah in morebitna druga dokazila o poklicnih

kvalifikacijah,

-           kopije izvirnikov in slovenski prevod diplome, spričeval ter drugih dokazil o izobrazbi in izkazov o   

strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah in morebitna druga dokazila o poklicnih

kvalifikacijah,

-           slovenski prevod programa usposabljanja,

-           kopijo veljavnega osebnega dokumenta s sliko (potni list, osebna izkaznica,...),

-           izvirnik in slovenski prevod potrdila pristojnega organa matične države iz kazenske evidence o morebitnih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in evidence o storjenih prekrških z elementi nasilja,

-           izvirnik in slovenski prevod dokumenta, da opravlja poklic v matični državi vsaj dve leti v obdobju zadnjih desetih let (če poklic ni reguliran),

-           dokazilo, da aktivno obvlada slovenski jezik,

-           izvirnik in slovenski prevod potrdila pristojnega organa, da je zdravstveno sposoben opravljati storitve na področju  varovanja,

-           dokazilo o plačilu upravne takse.

 

Povezava do vloge:

 

vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij splošnega sistema

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe v zvezi s priznavanjem poklicne kvalifikacije znaša 50 EUR (za vlogo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka) in se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10 – ZUT UPB5) plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Upravna taksa se plača z nakazilom na TRR: 01100 – 1000315637 – Državne upravne takse Iz potrdila o vplačilu na TRR (plačilni nalog BN 02) morajo biti razvidni sledeči podatki: - Naziv ali osebno ime nalogodajalca, - namen nakazila: UPR.TAKSA - ZZASV, IME IN PRIIMEK ALI NAZIV" prosilca - znesek: 50 EUR, - naziv in naslov prejemnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, - sklic na štev. 11 17116-7111002
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Tuja oseba lahko na podlagi določbe prvega odstavka 63. člena ZZasV-1 pod pogoji, ki so določeni v  tem zakonu opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, občasno (čezmejno, začasno) ali na podlagi delovnega razmerja. Zasebno varovanje opravlja na podlagi licence oziroma službene izkaznice, pridobljene v Republiki Sloveniji, ali na podlagi pravice do opravljanja zasebnega varovanja, pridobljene v matični državi, in soglasja pristojnega organa.

 

Za postopek odločanja o pravici tuje osebe do opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, ter postopek izdaje soglasja se uporabljajo predpisi, ki urejajo področje storitev na notranjem trgu Evropske unije, in predpisi s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, če ni z ZZasV-1 s in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določeno drugače.

 

V skladu z določbo 64. člena ZZasV-1  je tuja oseba glede pravice do opravljanja zasebnega varovanja in pridobitve licence ali službene izkaznice v Republiki Sloveniji izenačena s pravnimi in fizičnimi osebami iz Republike Slovenije, zaradi česar se pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je opravljal ali še opravlja zasebno varovanje in je pridobil pravico do opravljanja zasebnega varovanja v tujini.

 

Tuja oseba iz tretjih držav, in ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, lahko v skladu s 67. členom ZZasV-1  opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot veljajo za tuje osebe, ob dodatnem pogoju vzajemnosti.

 

Postopek pridobitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji ureja ZZasV-1 v svojem 66. členu, po katerem mora tuja oseba, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje pristojnega organa v Republiki Sloveniji.

 

Pred začetkom opravljanja posameznih storitev morajo tuje osebe, ki želijo opravljati zasebno varovanje v Republiki Sloveniji, poslati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve vlogo za pridobitev soglasja pisno ali v elektronski obliki.

 

Vloga za podelitev certifikata o soglasju mora vsebovati:

 

-           naziv pravne osebe in osebne podatke zakonitega zastopnika pravne osebe, ki bo opravljala zasebno varovanje na območju Republike Slovenije (ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva ali naziv in sedež pravne osebe, državljanstvo, naslov prebivališča, kraj in poštna številka, matična država, telefon, elektronski naslov);

-           dokazilo matične države o izvajanju zasebnega varovanja (dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki ga je izdala matična država z imenom in naslovom pristojnega organa) ali dokazila, da je opravljal posamezno obliko dejavnosti zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih;

-           dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu v višini enakovredni ali višji, kot je določena s tem zakonom;

-           dokazilo, da ima lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC (ni potrebno za načrtovanje varnostnih sistemov, izvajanje sistemov tehničnega varovanja in upravljanje z VNC);

-           interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila s katerim opravlja zasebno varovanje (samo za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja varnostnika čuvaja, varnostnika, varnostnika nadzornika in varnostnega tehnika);

-           dokazilo, da je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji (ni potrebno za občasno opravljanje dejavnosti);

-           potrdilo pristojnega organa matične države, da osebi ni prepovedano opravljanje zasebnega varovanja v matični državi;

-           osebne podatke varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe in varnostnega osebja, ki bo neposredno opravljalo zasebno varovanje (ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, kraj in poštna številka, matična država, številka in fotokopija osebnega dokumenta in službene izkaznice ter kontaktne podatke organa, ki ju je izdal);

-           dokazila ali izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika za varnostnega menedžerja in varnostno osebje, ki bo neposredno opravljalo zasebno varovanje v Republiki Sloveniji;

-           za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane uprave pravne osebe ter varnostnega menedžerja in varnostno osebje dokazila, da zanje ni podanih varnostnih zadržkov po ZZasV-1 (naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora najmanj tri mesece, prekrški z elementi nasilja oziroma prekrški po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami), ter soglasje in privolitev, da lahko pristojni organ opravi varnostno preverjanje in pridobiva podatke o varnostnih zadržkih v skladu s tem zakonom.


Zgoraj navedena dejstva se dokazujejo s potrdili in drugimi listinami, izdanimi po predpisih matičnih držav, od koder prihajajo osebe, ki želijo opravljati posamezno storitev zasebnega varovanja. Listinam in potrdilom mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

 

V postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ali storitve v Republiki Sloveniji se preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kot veljajo za opravljanje zasebnega varovanja na podlagi tega zakona.

 

Če opravljanje dejavnosti ali poklica zasebnega varovanja v matični državi ni pravno urejeno, mora tuja oseba poleg ostalih dokazil predložiti tudi dokazila, da je opravljala posamezno obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih.

 

Če tuja oseba izpolnjuje vse pogoje, pristojni organ podeli soglasje k opravljanju zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, osebo vpiše v evidenco imetnikov licenc ali v evidenco imetnikov službenih izkaznic.

 

V primeru priglasitve opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji, je skladno z 64. členom ZZasV-1 potrebno izpolnjevati enakovredne pogojeza opravljanje zasebnega varovanja, kot veljajo za tiste, ki v Sloveniji pridobijo licenco po določbah ZZasV-1.

 

Glede na navedeno je potrebno v primeru ugodne rešitve prijave za začasno opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti s področja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pred pričetkom opravljanja del in nalog skleniti delovno razmerje pri imetniku licence zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji ali pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji.