Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
Kontaktna oseba: Darja Žličar tel.: 01 471 23 96 e-naslov: darja.zlicar@urszr.si
Kratek opis:
Tehnični preglednik pregleduje in preizkuša vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite. To je lahko oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo strojne ali elektro stroke in izpolnjuje druge pogoje, določene v pravilniku.
Pravna podlaga:
 • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (5.,6. in 9. člen)
          (Uradni listRS, št. 45/07)
Pogoji za opravljanje v RS:
Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 • visokošolska strokovna izobrazba strojne ali elektro stroke,
 • opravljen strokovni izpit strojne ali elektrotehnične stroke po predpisih o graditvi objektov (ni potreben za tehnične preglednike, ki imajo pooblastilo za odgovorno projektiranje požarne varnosti in so vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije),
 • opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • opravljen izpit za občasno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • opravljena strokovna usposabljanja iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Zahtevana dokumentacija:
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije mora vsebovati:
 • prošnjo za priznavanje poklicne kvalifikacije, ki je na predpisanem obrazcu,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
 • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja,
 • druga dokazila po potrebi,
 • poravnano upravno takso v vrednosti 19,37 EUR.
Listine se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo kandidata, ki pri Upravi RS za zaščito in reševanje zaprosi za priznanje poklicne kvalifikacije za opravljanje dela reševalca iz vode.

Naslov pristojnega organa za pošiljanje vloge:

Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana.


Pristojni organ po prejemu vloge kandidata obvesti o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo ter v roku dveh mesecev od popolne vloge izda odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s tistimi, ki jih za opravljanje reguliranega poklica zahtevajo predpisi v Republiki Sloveniji.
Povezava do vloge:
vloga za priznavanje poklicne kvalifikacije
Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe je 19,37 EUR (za vlogo 3,88 in za odločbo 15,49 EUR). Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je treba navesti namen plačila: upravna taksa za PPK prejemnik: Upravne takse, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana št. računa: SI56 011001000315637 referenca: 11 33111-7111002-6010
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: