Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor
Kratek opis:
Preglednik električnih inštalacij opravi pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij. Preverita se skladnost električnih inštalacij Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in njihova varnost, kar vključuje tudi oceno združljivosti na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev ter sestavi zapisnik na način, kot je to določeno v tehnični smernici. V skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele se preverita skladnost sistema zaščite pred strelo s pravilnikom in njegova varnost. V skladu z obema pravilnikoma se opravljajo prvi in redni (vzdrževalni) pregledi.
Pravna podlaga:
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09) in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09)
Pogoji za opravljanje v RS:

Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije (predpis predvideva vzpostavitev do konca leta 2011) za pregledovanje električnih inštalacij, smejo naloge povezane s pregledi električnih inštalacij opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice. Potrdilo se pridobi na podlagi opravljenega preskusa znanja na organu gospodarske zbornice.

 

Po letu 2011 je predvideno, da smejo preglede električnih in strelovodnih inštalacij opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Zahtevana dokumentacija:
Potrdilo o usposobljenosti oziroma pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija.
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije sme opravljati naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij in strelovodne zaščite, če izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07).

Državljan države, ki ni država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, sme opravljati naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij in strelovodne zaščite,  če izpolnjuje pogoje, ki veljajo za opravljanje po nacionalnem predpisu. (glej del tabele: »Pogoji za opravljanje v RS«)
Povezava do vloge:
Kot je določeno v Zakonu o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07)
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Ni postopka zadošča izpolnjevanje pogojev za pridobitev kvalifikacije