Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Čebelar

Številka seznama: Seznam 2c
Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba: Hermina Oberstar, 01/478 92 21 hermina.oberstar(at)gov.si Tomaž Hrastar, 01/ 478 92 55 tomaz.hrastar(at)gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv, 110/02-ZUreP-1, 110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom (Uradni list RS, št. 125/03)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: