Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Serviser ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
Kontaktna oseba: Darja Žličar tel.: 01 471 23 96 e-naslov: darja.zlicar@urszr.si
Kratek opis:
Serviser ročnih in prevoznih gasilnih aparatov mora biti ustrezno usposobljen. Vzdrževanje gasilnikov obsega pregled brezhibnosti delovanja po navodilih proizvajalca in servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika.
Pravna podlaga:
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (5. člen) (Ur.l. RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)
Pogoji za opravljanje v RS:
Serviser, ki vzdržuje gasilnike mora imeti:
  • najmanj poklicno strokovno izobrazbo
  • opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu določenega tipa gasilnika ali pri njegovem zastopniku.
Zahtevana dokumentacija:
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije mora vsebovati:

  • prošnjo za priznavanje poklicne kvalifikacije, ki je na predpisanem obrazcu,
  • dokazilo o državljanstvu, diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
  • dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, druga dokazila po potrebi,
  • poravnano upravno takso v vrednosti 19.37 EUR.

 Listine se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo kandidata, ki pri Upravi RS za zaščito in reševanje zaprosi za priznanje poklicne kvalifikacije za serviserja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

Naslov pristojnega organa za pošiljanje vloge:

Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana.


Pristojni organ po prejemu vloge kandidata obvesti o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo ter v roku dveh mesecev od popolne vloge izda odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s tistimi, ki jih za opravljanje reguliranega poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije.
Povezava do vloge:
vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij
Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe je 19,37 EUR (za vlogo 3,88 in za odločbo 15,49 EUR). Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je treba navesti namen plačila: upravna taksa za PPK prejemnik: UPravne takse, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana št. računa: SI 56 011001000315637 referenca: 11 33111-7111002-6010
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: