Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Reševalec iz vode

Številka seznama: Seznam 2b
Pristojni organ: Uprava RS za zaščito in reševanje  /  Ministrstvo za obrambo
Kontaktna oseba: Darja Žličar tel.: 01 471 23 96 e-naslov: darja.zlicar@urszr.si
Kratek opis:
Reševalec iz vode lahko postane polnoletna oseba z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti. Odgovoren je za vzdrževanje reda na kopališču, za reševanje iz vode in za dajanje prve pomoči oziroma za reševanje ljudi in dajanje prve pomoči na divjih vodah. Usposobi se lahko po različnih programih: za reševanje iz vode na bazenskih koplališčih, na naravnih kopališčih ter na divjih vodah.
Pravna podlaga:
 • Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11),
 • Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07),
 • Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07).
Pogoji za opravljanje v RS:
Delo reševalca iz vode lahko opravlja oseba, ki:
 • je polnoletna,
 • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • ima ustrezne psihofizične sposobnosti (opravi predpisan zdravniški pregled in preizkus iz znanja plavanja),
 • opravi preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči,
 • opravi preizkus usposobljenosti iz vode po izbranem programu.
Zahtevana dokumentacija:
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije mora vsebovati:

 • prošnjo za priznavanje poklicne kvalifikacije, ki je na predpisanem obrazcu,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izborazbi,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
 • dokazila o vsebini in poseku usposabljanja,
 • druga dokazila po potrebi,
 • poravnano upravno takso v vrednosti 19.37 EUR.
Listine se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije se začne na zahtevno kandidata, ki pri Upravi RS za zaščito in reševanje zaprosi za priznanje poklicne kvalifikacije za opravljanje dela reševalca iz vode.

Naslov pristojnega organa za prošnjo vloge:

Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana.


Pristojni organ po prejemi vloge kandidata obvesti o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo ter v roku dveh mesecev od popolne vloga izda odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s tistimi, ki jih za opravljanje reguliranega poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije.
Povezava do vloge:
vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij
Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe je 19,37 EUR (za vlogo 3,88 in za odločbo 15,49 EUR). Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je treba navesti: namen plačila: upravna taksa za PPK prejemnik: Upravne takse, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana št. računa: SI56 011001000315637 referenca: 11 33111-7111002-6010.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: