Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Psiholog v zdravstveni dejavnosti

Številka seznama: Seznam 1
Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Kontaktna oseba: TINA JAMŠEK email: tina.jamsek@gov.si
Kratek opis:
Delovno področje in poklicno dejavnost psihologa v zdravstveni dejavnosti določi delodajalec v svojih internih aktih.
Pravna podlaga:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (62, 64. člen) (Uradni list RS, št.: 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)

- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št.: 33/04, 38/06 in 84/09)

Pogoji za opravljanje v RS:

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci smejo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu.

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo državljani držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za priznanje poklicnih kvalifikacij ter na podlagi teh pridobijo Odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij.

Zahtevana dokumentacija:

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij mora vsebovati:

- prošnjo za priznanje poklicnih kvalifikacij na predpisanem obrazcu,

- dokazilo o državljanstvu,

- diplomo, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,

- dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,

- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem je navedeno trajanje študijskega programa, vstopni pogoji, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,

- potrdila pristojnih organov države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi,

- potrdilo o plačilu upravne takse,

Potrdila in dokazila se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/vpk_postopek/

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje dejavnosti, ki so vključene v Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (priloga II)

Povezava do vloge:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/vzajemno_priznavanje_kvalifikacij/vpk_postopek/

Vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje dejavnosti, ki so vključene v Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (priloga II)

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 50€, v skladu z Zakonom o upravnih taksah, tarifna številka 7. Nakazilo se izvrši na TRR: SI56 01100 - 1000315637, referenca: 11 27111 - 7111002 – 2011, namen plačila: upravna taksa za PPK.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja zdravstvene storitve in svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža , lahko v Republiki Sloveniji opravlja zdravstvene storitve občasno ali priložnostno v skladu z Direktivo 2005/36 ES, če le-te niso v nasprotju s predpisi Republike Slovenije.

Pred prvim opravljanjem občasnih oziroma priložnostnih zdravstvenih storitev mora ponudnik storitev prijaviti ministrstvu za zdravje. Prijava, ki jo lahko ponudnik storitev odda na pisni ali elektronski način mora vsebovati:

- potrdilo o državljanstvu

- potrdilo, da ponudnik storitev lahko v skladu s predpisi države sedeža opravlja svoj poklic in zdravstvene storitve ter da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajajnje teh zdravstvenih storitev,

- dokazila o poklicni kvalifikaciji,

- podatki o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.

Po prejemu popolne prijave ministrstvo za zdravje ponudnika storitev začasno vpiše v register ali popolno prijavo pošlje zbornici ali združenju, ki i,a javno pooblastilo za vodenje registra, ki ponudnike storitev začasno vpiše v register.

Prijavo je potrebno podaljšati ob prvem občasnem opravljanju zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu.

Po opravljenih zdravstvenih storitvah ministrstvo za zdravje ali zbornica oziroma strokovno združenje ponudnika storitev izbriše iz registra.