Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Detektiv

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve
Kontaktna oseba: Anton Vozelj, Policija in Boris Grilc, mag., Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva ter druge oblike varnostnega samoorganiziranja
Kratek opis:
Detektiv/Detektivka je oseba, ki zbira, obdeluje, posreduje podatke in informacije ter svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejanj, kar opravlja za potrebe naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo detektivsko dejavnost. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti detektiv licenco, ki jo izda kot pristojni organ Detektivska zbornica Republike Slovenije.
Pravna podlaga:

Zakon o detektivski dejavnosti (Ur. list RS. št. 17/2011, v nadaljevanju: ZDD-1). Pogoji za opravljanje detektivske dejavnosti so določeni v (10., 11., 12. členu ZDD-1). Opravljanje detektivske dejavnosti in storitve tujih detektivov pa so določene v 34., 35. in 36. členu ZDD-1.

Pogoji za opravljanje v RS:

Za pridobitev licence detektiva mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:

-           da je državljan Republike Slovenije ali države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije;

-         da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja  priznavanje in vrednotenje izobraževanja;

-           ima opravljen izpit za detektiva (pred opravljanjem detektivskega izpita se mora kandidat obvezno udeležiti strokovnega usposabljanja);

-           je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov;

-           v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.

 

Zahtevana dokumentacija:

Prosilec za licenco za opravljanje detektivske dejavnosti pošlje vlogo Detektivski zbornici Republike Slovenije.


Kontaktni naslov:
Detektivska zbornica Republike Slovenije

Stegne 21, soba 652
1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 5113960
Fax: 01 5113961
e-mail: detektivska-zbornica(at)siol.net
Domača stran: http://www.detektivska-zbornica-rs.si/

 

Vlogi za izdajo licence za opravljanje detektivske dejavnosti je potrebno priložiti:

-           kopijo diplome in spričeval o končanem visokošolskem strokovnem programu ali kopijo diplome o enakovredni izobrazbi pridobljeni v tujini,

-           kopijo veljavnega osebnega dokumenta s sliko (potni list, osebna izkaznica,...), na podlagi katerega bo izkazano državljanstvo prosilca,

-           kopijo potrdila o opravljenem detektivskem izpitu,

-           dokazila o odsotnosti varnostnih zadržkov preverja pristojno ministrstvo samo na podlagi soglasja prek Ministrstva za pravosodje, policijskih postaj, državnih tožilstev in sodišč. V primeru, da ima posameznik pri sebi sklep ali odločbo o ustavitvi postopka zaradi kaznivega dejanja ali prekrška z elementi nasilja, je priporočljivo priložiti kopijo zaradi hitrejšega postopka,

-           barvno sliko prosilca (velikosti 3,5 x 4,5 cm) – naknadno, po pozivu;

-           dokazila o plačilu upravne takse in tiskovine po tarifni številki 1 in 3 ZUT – naknadno, po pozivu;

-           dokazilo o plačilu tiskovine za izdelavo posamezne službene izkaznice  – naknadno, po pozivu;

-           pisno pooblastilo za zastopanje (če stranko zastopa pooblaščenec, mora biti priloženo pooblastilo v skladu s 55. členom zakona, ki ureja splošni upravni postopek).

 

 

Prijavnica za pristop k detektivskemu izpitu:

 

http://www.detektivska-zbornica-rs.si/detektivski-izpit-in-izobrazevanje/prijavnica

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij pridobljenih v tujini podrobneje ureja ZDD-1 v svojem 34. členu, ki določa da  tuje pravne in fizične osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: tuji detektivi), lahko opravljajo detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so s tem zakonom določeni za detektive s sedežem v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.

 

Tuji detektivi, ki so v matični državi pridobili pravico do opravljanja detektivske dejavnosti, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo detektivsko dejavnost stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stalno) ali občasno (v nadaljnjem besedilu: čezmejno). Dejavnost lahko opravljajo v vseh statusnih pravnih oblikah, vendar se mora pred prvim opravljanjem detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji preveriti, če izpolnjujejo pogoje.

 

Pred prvim stalnim ali čezmejnim opravljanjem detektivske dejavnosti, ustanovitvijo detektivske družbe, vpisom podjetnika posameznika v poslovni register ali zaposlitvijo pristojni organ na podlagi vloge preveri izpolnjevanje pogojev in poklicno kvalifikacijo tujega detektiva po določbah ZDD-1. Namen predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in poklicnih kvalifikacij je ugotovitev znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem preprečitev resne škode za varnost naročnikov in pravic drugih oseb.

 

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo pri Detektivski zbornici Republike Slovenije za reguliran poklic detektiva naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah.

 

Vloga za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati:

-     osebne podatke tujega detektiva, ki bo izvajal detektivsko dejavnost na območju Republike Slovenije (ime in priimek ali naziv pravne osebe, državljanstvo, naslov, kraj in poštna številka, matična država, telefon, elektronski naslov);

-     dokazilo matične države o izvajanju detektivske dejavnosti (dovoljenje za izvajanje detektivske dejavnosti, ki ga je izdala matična država z imenom in naslovom pristojnega organa);

-     dokazila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji iz 35. člena tega zakona;

-     potrdilo, da osebi ni prepovedano izvajanje teh storitev v matični državi;

-     dokazilo iz države, kjer je imel v zadnjih petih letih stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog;

-     dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu.

 

Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v matični državi, pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji, in obsega kritje in pogoje, določene s tem zakonom.

 

Če detektivska dejavnost kot poklic v matični državi ni pravno urejena, mora prosilec poslati dokazila, da je opravljal detektivsko dejavnost neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih let.

 

Listine iz tujine morajo biti prevedene v slovenski jezik.

 

Vloga za priznavanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v državah članicah EU. Poleg zgoraj navedenih dokazil se vlogi priložijo:

-   dokazila o državljanstvu,

-   diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni

    usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,

-   dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja,

-   dokazilo o plačilu upravne takse, lahko naknadno po pozivu.

 

Povezava do vloge:
vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij splošnega sistema
Plačilo upravne takse:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe v zvezi s priznavanjem poklicne kvalifikacije znaša 50 EUR (za vlogo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 25,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka) in se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10 – ZUT UPB5) plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Detektivska zbornica Republike Slovenije naknadno po prejemu vloge posreduje stranki obvestilo o načinu plačila upravne takse.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:

Osebe iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije so glede pravice do opravljanja detektivske dejavnosti izenačene z državljani in pravnimi osebami iz Republike Slovenije, ne glede na to, ali na ozemlju Republike Slovenije ustanovijo pravno osebo ali se priglasijo kot podjetnik posameznik ali se zaposlijo.

Osebe iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki so pridobile pravico do opravljanja detektivske dejavnosti v matični državi, lahko pod pogoji, določenimi v tem zakonu, opravljajo detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Osebe iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije morajo pred prvim opravljanjem detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji o tem pisno ali v elektronski obliki obvestiti Detektivsko zbornico Republike Slovenije.

Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke in priloge iz vloge za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji, vloge za priznavanje poklicne kvalifikacije in  sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo.

Če detektivska dejavnost kot poklic v matični državi ni pravno urejena, mora prosilec poslati dokazila, da je opravljal detektivsko dejavnost neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih let.

 

Listine iz tujine morajo biti prevedene v slovenski jezik.

 

Pred prvim stalnim ali čezmejnim opravljanjem detektivske dejavnosti, ustanovitvijo detektivske družbe, vpisom podjetnika posameznika v poslovni register ali zaposlitvijo pristojni organ na podlagi vloge preveri izpolnjevanje pogojev in poklicno kvalifikacijo tujega detektiva po določbah ZDD-1. Namen predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in poklicnih kvalifikacij je ugotovitev znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem preprečitev resne škode za varnost naročnikov in pravic drugih oseb.

 

Prosilci Detektivski zbornici Republike Slovenije pisno ali po elektronski pošti pošljejo vlogo na obrazcu, predpisanem z zakonom, ki ureja postopek priznavanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.