Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Mediator v programih mediacije

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za pravosodje
Kontaktna oseba:
Kratek opis:
V programih mediacije lahko postopke mediacije izvajajo mediatorke oziroma mediatorji, ki so uvrščeni na seznam mediatorjev na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS). V sodišču pridruženem programu seznam vodi in nanj uvršča mediatorje sodišče, ki ta program izvaja. V programu, ki je s sodiščem povezan, seznam vodi in nanj uvršča mediatorje izvajalec alternativnega reševanja sporov, ki ta program za sodišče izvaja in ima dovoljenje Sveta za alternativno reševanje sporov za uvrščanje mediatorjev na seznam.
Pravna podlaga:
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (7. in 8. člen) (Ur.l.RS, št. 98/09) Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (Ur.l. RS, št. 22/10) Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Ur.l. RS, št. 22/10)
Pogoji za opravljanje v RS:

Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je poslovno sposobna,
  • ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
  • je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi ministrica oziroma minister, pristojen za pravosodje.

 

Zahtevana dokumentacija:

Oseba, ki želi biti uvrščena na seznam (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži vlogo za uvrstitev na seznam pri tistem sodišču oziroma izvajalcu, pri katerem želi opravljati storitve mediacije.

Vloga mora vsebovati:

– osebno ime,

– datum in kraj rojstva,

– poštni naslov, na katerem je kandidat dosegljiv,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

– kontaktne podatke: številka telefona in elektronski naslov,

– strokovni oziroma znanstveni naslov,

– poklic,

– podatke o zaposlitvi,

– področje, na katerem bi kandidat želel izvajati mediacijo,

– življenjepis.

Kandidati mora vlogi predložiti še naslednja potrdila:

- potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni sposobnosti,

– potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,

– potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja po programu, določenem v pravilniku.

- Kandidat, ki je opravil pravniški državni izpit, predloži potrdilo o tem.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

 

V sodišču pridruženem programu sodišče izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam, izbere kandidate, ki jih uvrsti na seznam in s katerimi sodišče sklene pogodbe.

V programu, ki je s sodiščem povezan, kandidate izbere izvajalec in v 8 dneh po uvrstitvi vsakega od kandidatov na seznam o tem obvesti sodišče, za katero izvaja program mediacije.

 

Pogoje za mediatorje v programih sodišč določa 8. člen ZARSS. Na seznam mediatorjev pri sodišču se lahko uvrsti oseba, ki je poslovno sposobna; ki ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje in ki je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga je določil minister za pravosodje. Kakšno izobraževanje je ustrezno, določa 22. člen Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč: izobraževanje mora obsegati najmanj 40 pedagoških ur, vključevati mora vse vsebine, razvidne iz priloge k pravilniku, pa tudi zaključni izpit.

 

Formalno izpolnjevanje pogojev za mediatorja v programih sodišč kandidatu ne zagotavlja avtomatične uvrstitve na seznam mediatorjev pri posameznem sodišču. Seznami mediatorjev namreč niso odprti, ampak so, kot določa 3. odst. 2. člena Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč, omejeni na določeno število mediatorjev. Postopek uvrščanja mediatorjev na seznam opredeljujejo določila 18. do 27. člena omenjenega pravilnika. Sodišče izmed kandidatov, ki formalno izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam in ki so se prijavili na javni poziv sodišča, izbere kandidate, ki jih uvrsti na seznam in s katerimi sklene pogodbe o sodelovanju.

Povezava do vloge:
/
Plačilo upravne takse:
/
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:
/