Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Višji knjižničar

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za kulturo
Kontaktna oseba: Ciril Baskovič, 01/400 79 54, ciril.baskovic@gov.si
Kratek opis:
Pravna podlaga:
- Zakon o knjižničarstvu (39. člen) (Uradni list RS, št.: 87/01 in 96/02-ZUJIK) - Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št.: 9/09) - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe (7.-14. člen) (Uradni list, št.: 73/03 in 70/08) - Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (določbe o izpitih)
Pogoji za opravljanje v RS:
Zahtevana dokumentacija:
Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:
Povezava do vloge:
Plačilo upravne takse:
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve: