Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Center za poklicno izobraževanje

Nepremičninski posrednik

Številka seznama: Seznam 2a
Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Kontaktna oseba: Bojana Verbec Suzana Emeršič Nataša Sax
Kratek opis:
Zakon določa nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami; določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki so jih nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki dolžni upoštevati pri svojem delu; določa pristojnosti ministrstva, pristojnega za posredovanje v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo); določa javne evidence o posredovanju v prometu z nepremičninami; opredeljuje strokovne podlage za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine; ureja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona.
Pravna podlaga:

- Zakon o nepremičninskem posredovanju ( 7. člen)

Pristojno ministrstvo izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Pogoji za opravljanje v RS:
da ima zagotovljene ustrezne prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje storitev posredovanja, pri čemer za ustrezen prostor šteje, da je zagotovljen vsaj en prostor, ki se ločeno od ostalih uporablja za individualne razgovore s strankami, če ima nepremičninska družba več kot enega zaposlenega;

da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi opravlja posle posredovanja eden ali več nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco pristojnega ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;

da ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami zakona.

Zahtevana dokumentacija:

Posameznik mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom, dokazilo, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Postopek priznanja poklicne kvalifikacije:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju je trenutno v postopku sprejemanja (v Državnem zboru RS)

Povezava do vloge:


http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/zahteva_za_izdajo_licence.pdf

Plačilo upravne takse:
Kandidat plača stroške vpisa v imenik v znesku 33,38 EUR z nakazilom na račun št. 01100-6300109972 sklic št. 18 25119-7141998-46600811 z oznako "stroški vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov". Kandidat plača upravno takso v znesku 17,73 EUR z nakazilom na račun št. 01100-1000315637, sklic 11 25119-7111002-4660311. Prejemnik plačila je Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Postopek prijave občasne/začasne/čezmejne storitve:
Trenutno še ni sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ureja občasno/čezmejno in začasno opravljanje dejavnosti