English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica Natisni

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranih poklicev

Regulirani poklici oziroma dejavnosti, se lahko izvajajo/opravljajo le z dovoljenjem pristojnega organa. Dostop do trga dela je tako urejen z zakonom. Postopek se začne na vašo zahtevo (kandidat), ki vloži vlogo pri pristojnem organu.

Pristojen organ je odgovoren za posamezen reguliran poklic.  Pristojni organi so lahko ministrstva ali pa strokovne zbornice in druge organizacije, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog določenih v področnem zakonu. Ta organ določa, ali lahko in na kakšen način lahko opravljate poklic v Sloveniji.

Kandidati vložite vlogo skupaj s prilogami in poravnano upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah.

Pristojni organ vas po prejemu vloge obvesti o manjkajočih dokazilih, ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo. Po prejemu popolne vloge mora pristojni organ izdati odločbo v roku dveh mesecev.


Trije sistemi priznavanja poklicnih kvalifikacij in tri vrste vlog

Poznamo tri različne sisteme priznavanaja poklicnih kvalifikacij in v skladu z le temi tri vrste vlog.

1. Avtomatično priznavanje na podlagi usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti

Avtomatično priznavanje temelji na podlagi usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem »sektorskih« poklicev: zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, veterinarje, farmacevte, babice in arhitekte. Vsaka država članica avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za omenjene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti in ne preverja usposobljenosti strokovnjaka. V kolikor strokovnjak ne izpolnjuje minimalnih pogojev si lahko prizna poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.

2. Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja obrti, industrije in trgovine. Države članice priznajo predhodno opravljanje dejavnosti, za katere je predpisano določeno število let poklicnih izkušenj za zgoraj določene dejavnosti. V kolikor ne dosegajo pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije, si lahko priznajo posamezniki poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.

3. Priznavanje po splošnem sistemu

Priznavanje po splošnem sistemu pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti oziroma preverjanje ravni kvalifikacije glede na trajanje in raven usposabljanja. Pristojni organ primerja usposabljanje, z nacionalnim usposabljanjem, da bi preveril, ali med njima obstajajo znatne razlike. Kot znatne razlike se štejejo zelo velike razlike, ki zadevajo področja, bistvena za opravljanje poklica. Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med migrantovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mora omogočiti, da te razlike odpravi z dopolnilnimi ukrepi, in sicer preskusom znanja ali prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.


K vlogi je treba priložiti:

  • dokazilo o državljanstvu,
  • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
  • po potrebi druga dokazila.

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma organizacije,  sicer pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi v Sloveniji. Če pristojni organ na podlagi te primerjave oceni, da vaše poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda pristojni organ o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri vas pozove, da glede na okoliščine primera opravite enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje vaših poklicnih kvalifikacij:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje, v katerem boste izpolnili manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Sloveniji:

  • če na podlagi vloge oceni, da vaše poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije;
  • ko predložite dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se vam v Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega ste usposobljeni v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.