English | Domov Medijsko središče Pomoč in podpora

Dodatne informacije

Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje

 T: +386 1 369 76 04 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: irena.kuntaric-hribar(at)gov.si 

 Sabina Trokić 
 T: +386 1 369 76 41 
 F: +386 1 369 76 69 
 E: sabina.trokic(at)gov.si

Kontaktna točka
Kažipot: VPPK Domov PRIHAJATE v Slovenijo Postopek prijave za občasno izvajanje storitev v primeru opravljanja reguliranega poklica Natisni

Postopek prijave za občasno izvajanje storitev v primeru opravljanja reguliranega poklica

Kadar želite svoj poklic začasno opravljati v drugi državi članici, tako da opravljate storitve v tej državi članici, za vas veljajo manj stroga pravila, kot če želite v tej državi ustanoviti stalni sedež. Morate pa izpolnjevati nekatere pogoje. Občasno opravljanje storitev torej pomeni, da ponudnik storitev storitve opravlja določen čas v državi članici EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer nima sedeža.

V večini primerov se vaše kvalifikacije ne preverjajo in lahko začnete svojo dejavnost takoj opravljati. Vendar lahko pristojni organ države gostiteljice od vas zahteva, da predložite nekatere informacije.

Katere pogoje morate izpolniti, da se za vas uporablja ureditev za opravljanje storitev?

 • Zakonito morate biti ustanovljeni v eni od 27 držav članic ali eni od naslednjih treh držav: Norveška, Islandija in Lihtenštajn.
 • Če država, v kateri ste ustanovljeni, ne regulira niti poklica, za katerega ste usposobljeni, niti usposabljanja za ta poklic, lahko država gostiteljica zahteva, da ste zadevni poklic v državi sedeža opravljali dve leti.

  Vendar pa te zahteve ni mogoče določiti, če ste npr. arhitekt (ali pa katerikoli drug strokovnjak, ki opravlja katerega izmed sedmih t.i. »sektorskih poklicev«), upravičen do avtomatičnega priznavanja ali če opravljate poklic v obrtništvu, trgovini ali industriji ter izpolnjujete pogoje za upravičenost do sistema avtomatičnega priznavanja na podlagi ustanavljanja.
 • Fizično ste prisotni na ozemlju države članice gostiteljice.
S primerom iz prakse to lahko ponazorimo tako:

Ste arhitekt in ste zakonito ustanovljeni kot zaposlen ali samozapolsena oseba v Avstriji. V Sloveniji ste dobili bili izbrani na natečaju in boste sodelovali pri gradnji novega trgovskega centra (izvajali boste storitev projektiranja). Storitev boste opravljali 6 mesecev, kolikor bo trajala gradnja. V tem primeru morate pred pričetkom izvajanja storitve oddati pisno prijavo.

Kot ponudnik storitev morate pred prvim opravljanjem storitev v Sloveniji dati pisno prijavo pri pristojnem organu na predpisanemu obrazcu, v primeru napotenih delavcev. Pisno prijavo je potrebno dati tudi v primeru, če so se po vašem začetku opravljanja storitev v Sloveniji bistveno spremenile okoliščine.

Podatki, ki jih je potrebno zagotoviti zajemajo:

 1. Osebne podatke ponudnika storitev.
 2. Podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo in ustrezno dokumentacijo:
 • potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev;
 • potrdilo, da ponudnik storitev lahko v skladu s predpisi države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije opravlja zadevne storitve in da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajanje teh storitev, niti začasno;
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah;
 • v primerih, če poklic v državi sedeža ni reguliran, dokazila, da je ponudnik storitev opravljal tako storitev neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v obdobju predhodnih desetih let;
 • dokazilo o nekaznovanosti za poklice na področju varovanja, če države članice EU, EGP ali Švicarska konfederacija zahtevajo isto za svoje državljane.

Pristojni organi v Sloveniji lahko tudi zahtevajo, da kot ponudnik storitev prejemniku storitev sporočite katerekoli ali pa vse od naslednjih podatkov:

 • če ste kot ponudnik storitev vpisani v poslovni register ali podoben javni register: register, v katerem ste vpisani, vašo številko registracije ali  drug ustrezen način ugotavljanja identitete v registru;
 • če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža EU, EGP ali Švicarski konfederaciji: ime in naslov pristojnega organa;
 • kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem ste registrirani kot ponudnik storitve;
 • naziv poklica oziroma, kadar tak naziv ne obstaja, naziv poklicne kvalifikacije in državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo, ki jih je podelila;
 • če kot izvajalec storitev opravljate dejavnost, ki je predmet davka na dodano vrednost: identifikacijsko številko za DDV iz 79. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06);
 • podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi z vašo poklicno odgovornostjo.

Pristojni organ vas mora v roku enega meseca po prejemu prijave in predložitvi vseh priloženih dokumentov obvestiti, da se vaša poklicna kvalifikacija ne bo preverjala, ali pa vam izdati odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij oziroma vas obvestiti o razlogih za zamudo.

Če poklic v državi kjer imate sedež ni reguliran, morate kot ponudnik storitev v matični državi opravljati storitve, ki jih želite opravljati v Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Sloveniji.

Pisno prijavo je treba podaljšati ob prvem občasnem opravljanju storitev v Sloveniji v posameznem koledarskem letu, če ste kot ponudnik storitev te storitve v Sloveniji že opravljali.

Storitev se mora prav tako prijaviti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Kazalo  |  Politika zasebnosti  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: nrp@cpi.si

©2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane.